संपर्क

Stat

माहितीचा अधिकार

महाराष्ट्र कृषी शिक्षण व संशोधन परिषद

१३२ / ब, भांबुर्डा, भोसले नगर, पुणे - ४११००७

केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिनियम, २००५ ५ (१) नुसार

शासकीय माहिती अधिकारी व अपिलीप प्राधिकारी

अ. क्र. माहिती अधिकारी व  पदनाम अपिलीय अधिकारी व पदनाम दूरध्वनी क्रमांक संबधित विषय
१)

श्रीमती रं. प्र. गवारी

अधिक्षक

डॉ. एस. जे. काकडे

संचालक (शिक्षण)

०२०-२५५३७६८८ शिक्षण शाखा
२)

श्रीमती. व. रा. घराळ

कृषी सहाय्यक

डॉ. एच. के. कौसडीकर

संचालक (संशोधन)

०२०-२५५३७६८८ संशोधन शाखा
३)

श्री. संजय एल. लोखंडे

अनुरेखक

डॉ. एच. के. कौसडीकर

संचालक (विस्तार, शिक्षण

साधन सामुग्री )

०२०-२५५३४५७७

विस्तार शिक्षण व साधन

सामुग्री विकास शाखा

४)

अमोल रामचंद्र बन्ने

अधिक्षक

डॉ. एच. के. कौसडीकर

सहसंचालक (प्रशासन)

०२०-२५५३१०८ प्रशासन शाखा
५)

एल. सी. पालवी

सहा. लेखाधिकारी

श्री. जी. बी. पाटील

सहसंचालक (वित्त)

०२०-२५५३१०८ लेखा शाखा