संपर्क

Stat

नवीन विना अनुदान तत्त्वावरील कृषी व संलग्न महाविद्यालयांना परवानगी देणे तसेच नवीन तकडीवाढ प्रकरणी जमा केलेल्या शुल्काच्या परताव्याबाबत शुद्दीपत्रक

विना अनुदान तत्वावरील कृषी व सलंग्न विद्या शाखांचे नवीन पदवी महाविद्यालय सुरु करण्यासाठी प्राथमिक कार्यापद्धती व निकष

नवीन विना अनुदान तत्वावरील कृषि व संलग्न महाविद्यालयांच्या परवानगीसाठी द्यावयाच्या अर्जाच्या प्रस्तावाची छाननी, नवीन तुकडीवाढ इत्यादीबाबत शुल्कात वाढ

कायमस्वरूपी विना अनुदान तत्वावरील महाविद्यालयांकडून प्रत्येकी रु. २० लाख अनामत रक्कम कृषी परिषद कार्यालयाकडे जमा करण्याबाबत

- कायमस्वरूपी विना अनुदान तत्वावावरील महाविद्यालयांकडून प्रत्येकी रु. २०. लाख अनामत रक्कम टप्याटप्याने कृषी परिषद कार्यालयाकडे जमा करणेबाबत

कायम स्वरुपी विना अनुदान तत्वावरील महाविद्यालयाकडून मागविण्यात आलेली अनामत रक्कम व माहिती कृषी परिषद कार्यालायास सादर करणेबाबत

कारणे दाखवा नोटीस